Kako su sv. Augustin i Toma tumačili biblijski izvještaj o stvaranju?


Teorija alegorizma

Nju je u starini iza Filona († 40.) branio Origen ( 254./5.), sv. Augustin, Klement Aleks, Atanazije i Prokopije ( 538.). Blaži oblik dali su joj u prošlom vijeku geolozi egzegeti Stopanni i Lempl D. I.

Ona uči: a) Bog je sve zajedno stvorio prema riječima: »Koji živi uvijeke, stvorio je sve zajedno« (Crk 18, 1). No, jer ljudi, a osobito Židovi onih vremena, ne bi mogli shvatiti istovremenost stvoriteljnog čina, morao je sv. pisac ovaj jedan čin, koji je po svojoj snazi mnogostruk, prikazati kao različite čine. To je učinio iznoseći razne učinke jednog Božjeg stvoriteljskog čina.

b) Posve ekstremni alegorizam zastupao je Origen (1). Idući stopama Filona on je učio, da je Bog sve zajedno stvorio; dani heksemerona su idealni, pa se stoga pojedina djela, koja odgovaraju pojedinim danima imadu tumačiti alegorički. Pod imenom nebo imadu se razumjeti anđeli, a pod gornjim i donjim vodama dobri i zli dusi. Pod imenom sunca i mjeseca Krist i Crkva.

c) Alegorizam sv. Augustina. Ublaženi alegorizam učila je aleksandrijska škola, a osobito sv. Augustin (2). Augustinova je koncepcija ova (3); Bog je stvorio sve zajedno. Sve je dakle već od početka ovdje, i to bilo po svome aktualnom, zbiljskom bivstvovanju kao što je to anorganska tvar, bilo po mogućem (potencijalnom) bivstvovanju u tzv. sjemenosnim klicama (in rationibus seminalibus), na koji su način već tu kao buduća sva ona živa bića, koja će se kasnije pojaviti. Na pitanje, što prema tome znače dani u Genezi, Augustin je prihvatio sasvim idealno ili alegorično tumačenje dana, po kojem dan nije nešto stvarno nego alegoričko, čime je označeno šest različitih spoznajnih čina anđela, kojima su oni spoznali djelo stvaranja.

Augustin naime uči: Bog je zajedno stvorio sav ovaj vidljivi svijet. Odmah je iza toga stvorio svjetlo, to jest duhovnu narav ili anđeosku. Tako je nastala razlika između svjetla (anđeoske naravi) i tame (tjelesne naravi).

No čim su anđeli stvoreni, spoznavali su sebe u sebi samima (večernja spoznaja). Iza toga spoznali su sebe savršenije u Riječi (jutarnja spoznaja). I tako je nastalo večer i jutro, jedan dan. Isto su tako anđeli spoznali ostale stvorove večernjom i jutarnjom spoznajom (t. j. najprije u stvorovima samima, a onda u biti Božjoj) u šest različitih momenata. Ovaj dvostruki način spoznaje označen je dakle riječima: ,,I bi veče i jutro, pa su tako nastali: dan drugi, treći, četvrti, peti i šesti. Sedmi dan počinuo je Bog, t. j. nije anđelima ništa više dao za spoznaju, nego sebe sama, i odonda ostadoše anđeli samo u jutarnjoj spoznaji, bez večernje, koja bi iza nje slijedila.

Sv. Augustina slijedili su u ovom tumačenju sv. Euherije (4), sv. Izidor Španj. (5), Alkuin (6), Skot Eriugena (7), Rupert iz Deutza (8), Kajetan (9), Berti (10), Norisije (11), a osobito sv. Toma, koji kaže: ,,No prijašnje tumačenje, naime sv. Augustina, je razumnije te više brani sv. Pismo od izrugivanja nevjernika i ovo mi se tumačenje više sviđa nego doslovno (literalno) tumačenje (In 2 dist. 12 q. I. a 2).

(1) In Gen. hom 1; MG. 12, 145 sl.
(2) De Genesi Manichaeos; De Gen. ad lit. 1. imperf.; Confessiones 11, 13.
(3) De Gen. contra Manichaeos; De Gen. ad lit. 1, 15, 29; 4, 22, 39; 5, 4, 11; Civ. Dei 11, 29; (ML. 34, 312, 318, 325).
(4) Comment. in Gen. 1, 1 (ML. 50, 893).
(5) Sent. 1. 1 c. 10 n. 3 sl. (ML. 83, 554 sl.).
(6) Interr. et resp. in Gen. (ML. 100, 515 sl.).
(7) De divis. nat. 1. 1 n. 7 (ML. 122, 446).
(8) De Trinit. et oper. ejus, Comment. in Gen. 1. 1 c. 1 (ML. 167, 200 sl.).
(9) In Gen. 1, 5.
(10) Isp. Hurter, Theol. dogm. 7, 2 n. 269.
(11) Isp. Hurter, n. dj.

Izvor: Stjepan Bakšić, Bog Stvoritelj – stvaranje tvarnog i duhovnog svijeta, I. sv., Zagreb, 1946., 212.-213. str.

Primjedbe